ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани,

Како су се стекли услови да запослени у установама ученичког стандарда могу да обављају рад непосредно у установи, а имајући у виду да ученици похађају наставу на даљину, потребно је модификовати планиране активности:

Активности васпитача и стручних сарадника треба да буду усмерене на оне послове који реално могу да се обављају у ситуацији одсуства ученика из установе (учешће у раду тимова и комисија, разматрање и унапређивање постојећих процедура и документације, ажурирање педагошке документације, самовредновање досадашњег рада, реализација различитих облика стручног усавршавања, припрема садржаја за веб сајт установе, сарадња са школом ради евиденције школског постигнућа ученика, уређење паноа и амбијента заједничких просторија, планирање реализације конкурса, планирање будућих активности и друге послове који су у интересу установе). Поменуте активности треба оперативно испланирати и надгледати њихову реализацију;
С обзиром да ученици бораве код родитеља или законских заступника и да имају наставу на даљину, свака комуникација или инструктиван рад, треба да буде организована на рационалан начин, без додатног оптерећивања ученика;
Активности из домена васпитног рада који су се одвијали у време ванредног стања (разговори са ученицима, инструктивни рад ако га је било и друге активности) треба евидентирати у Дневнике васпитног рада и Књигу евиденције рада стручног сарадника са датумима када су реализоване. Унети само оне активности које су се реализовале и биле евидентиране у личној педагошкој докментацији;
Потребно је да директор организује активности запослених у циљу унапређивања рада установе и припрема за нову школску годину;

У јуну месецу домови могу да се отворе искључиво за оне ученике који због поправљања оцена и полагања матурских испита морају да бораве у школи, а не могу свој смештај да организују на други начин. Услове у дому обезбедити у складу са могућностима. Да би ученик могао да борави у дому, потребно је да има оправдан разлог и да донесе лекарско уверење да је способан за колективни смештај, не старије од три дана и да на пријему нема температуру и знаке респираторне инфекције;

Потребно је да анкетирате ученике и да број ученика и планирано време боравка у Установи, доставите до петка, 22. маја 2020. године, на мејл адресу: prevencija.domovi@mpn.gov.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању

На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК
о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Члан 1.

У Правилнику о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 34/19), у члану 5. став 2. мења се и гласи: „Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета и изборног програма други страни језик у току полугодишта, односно најмање два пута у току полугодишта уколико је недељни фонд обавезног предмета, изборног програма и активности један час, не може да се утврди закључна оцена, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута.”.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00109/2020-04
У Београду, 22. априла 2020. године
Министар,
Младен Шарчевић, с.р.

 

Допуна информације у вези са првим пробним завршним испитом за ученике осмог разреда који добијају додатну образовну подршку на основу ИОП-а

ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТАЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ
- директору
ПРЕДМЕТ: Допуна информације у вези са првим пробним завршним испитом за ученике осмог разреда који добијају додатну образовну подршку на основу ИОП-а
Поштована/-и,
     Први пробни завршни испит у основној школи који ће, за највећи број ученика, бити спроведен на даљину, осим у ситуацијама када ће бити коришћени ПДФ формати тестова, захтева различите врсте прилагођавања за ученике који добијају додатну образовну подршку на основу ИОП докумената.
У условима када сви ученици уче од куће:
 – За ученике који имају ИОП-1, без обзира да ли се планира онлајн тестирање или решавање тестова у ПДФ формату, прилагођавања су потребна у зависности од индивидуалних потреба ученика, односно сметње. За сваког ученика који има ИОП-1, наставници, чланови тима за ИОП-1, треба да пруже или предложе ученику и родитељу/другом законском заступнику различите врсте помоћи током решавања теста, онлајн или у штампаној форми. На пример, наставник или родитељ/други законски заступник може посредовати у читању и разумевању задатака, родитељ/други законски заступник може уносити одговор уместо ученика, ученик може решавати само неке задатке, по правилу једноставније или само из појединих области или само одређеног формата питања. Ако ученик решава тест у ПДФ формату време за тестирање се може прилагодити (у више термина) или продужити, што није могуће када се ради онлајн. У сваком случају, начин прилагођавања се одређује посебно за сваког ученика са ИОП-1. Не постоје универзална упутства за прилагођавање пробног завршног испита, јер је сваки ИОП-1 аутентичан документ који захтева да наставници предложе потребне врсте подршке ученику и родитељу/другом законском заступнику при прилагођавању услова за тестирање или током израде теста. Такође, тим за ИОП-1 може донети стручну процену о томе да за одређене ученике не би било целисходно да се у овом тренутку спроведе пробно тестирање.
За ученике који имају ИОП-2 потребно је да тим за ИОП-2 размотри да ли постоје могућности да ученик учествује у пробном тестирању чији је носилац установа (зависи од укупних капацитета ученика и њихових породица) и да, ако постоје услови, предложи начин пробне провере савладаности исхода који су постављени у ИОП-2 документу. То значи да, као и у редовним условима, ученици који имају ИОП-2 могу да решавају посебан пробни тест који се за њих припрема у односу на циљеве и исходе ИОП-2 документа. Такође, тим за ИОП-2 може донети стручну процену о томе да за одређене ученике не би било целисходно да се у овом тренутку спроведе пробно тестирање.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
С поштовањем,

Миленко Николић

    ШУ Ужице
Видовданска 34
  31000 Ужице
тел.031/513-092

 

Обавештење о онлајн тестирању ученика осмог разреда – прилагођавање ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом

ОСНОВНА ШКОЛА
ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАУВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ
- директору
      ПРЕДМЕТ: Додатне информације у вези са обавештењем о онлајн тестирању ученика    осмог разреда – прилагођавање ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом
Поштована/-и,
     У складу са инструкцијама које су школама прослеђене дописом „Онлајн тестирање за ученике 8. разреда – први пробни завршни испит“ који је посредством школских управа прослеђен 7.04.2020. године, све школе најпре да провере  да ли имају ученике који могу да се укључе у израду пробног теста преко онлајн платформе на начин који је наведен у допису (првенствено ученици који се образују по ИОП1, који имају техничких услова и којима је приступачан тест у оваквом формату).
     Током овог пробног теста од школе се не очекује цео уобичајени дијапазон додатног прилагођавања испита и испитне процедуре за ученике који се образују по ИОП2:  значи, није потребно прилагођавање нити израда посебних тестова за завршни испит од стране школе коју ученик похађа у складу са образовним исходима у ИОП-у, међутим, могу се прилагодити технички услови задавања теста, просторни услови и подршка од стране других особа, пре свега родитеља/старатеља при попуњавању теста. Дакле, све што наставници и тим за инклузивно образовање школе процене да је корисна препорука за родитеље како би они пружили подршку ученику, потребно је родитељима/старатељима пренети као јасну инструкцију како, када и у којој мери треба/могу да буду подршка ученику у спровођењу самог испита.
     У допису који је стигао школама објашњено је да за ученике који немају приступ интернету могу да се користе штампани материјали уколико се могу доставити ученику, па и ову могућност треба размотрити и користити код ученика који се образују по ИОП2 (штампање већим фонтом и слично).
     И на крају, желимо да нагласимо да је сврха пробног теста да се ученицима помогне у самопроцени знања, као и да се што боље припреме за завршни испит. Због тога је важно да након спровођења испита сваки ученик има могућност да са наставником из школе  продискутује своје одговоре, и од наставника добије јасне препоруке за даљи рад.
     Са друге стране, поред процене знања ученика, за наставнике ће ово бити и провера делотворности самих стратегија прилагођавања за сваког ученика, као и могућност да размотре потребу и начин прилагођавања теста који ће бити припремљен за завршни испит за ученике који похађају наставу по ИОП2.

Срдачно,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
    ШУ Ужице
Видовданска 34
  31000 Ужице
тел.031/513-092

Обавештење о раду Интерресорне комисије у току ванредног стања

Обавештење о раду Интерресорне комисије у току ванредног стања

Родитељи којима је неопходно мишљење Интерресорне комисије за меру/мере додатне подршке које се, у складу са прописима, реализују на основу мишљења Комисије, могу поднети захтев поштом или путем имејла са документцијом неопходном за доношење мишљења по захтеву.

За више информација можете погледати на сајту Града Ужица:

Обавештење о раду интерресорне комисије