Статут 2018.

Школски развојни план

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2018 /2019.

Правилник о поклонима запослених -предлог

Правилник о организацији и систематизацији послова у основној школи

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о начину примене, састављања и подношења финансијског извештаја

Правилник о коришћењу службеног мобилног телефона

Правилник о канцеларијском пословању

Правилник о васпитно -дисциплинској одговорности ученика

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду наставничког већа

Пословник о раду школског одбора

Правилник о поступку израде финансијског плана

Правила понашања у установи