Регулатива

Преглед прописа
у области ученичког и студентског стандарда

 

Закони:

Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13)

Колективни уговори:

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС“, број 21/15)

Стратегија:

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, број 107/12)

Подзаконски акти:


Мрежа установа

1) Одлука о мрежи установа ученичког стандарда у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 25/93, 80/93, 21/94, 4/95, 31/00 и 106/05);

2) Одлука о мрежи установа студентског стандарда („Службени гласник РС“, бр. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 и 90/11);

Смештај и исхрана

3) Правилник о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“ бр.  36/10 и 55/12);

Кредити и стипендије

4) Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС“, бр. 46/10, 47/11, 56/12 и 75/13);

5) Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени гласник РС“, бр.  75/13);

Одмор и опоравак

6) Правилник о одмору и опоравку студената  („Службени гласник РС“, број 63/11);

Евиденција

7) Правилник  о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС“, број 29/11, измена 27. 09.2013.);

Простор и опрема (нормативи)

8) Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС“, број 90/11);

Стандарди исхране

9) Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС“, број 67/11);

Категоризација објеката

10) Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 1/12);

Додела дотација студентским удружењима

11) Правилник о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења за доделу дотација из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, број 18/12);

Цена услуга

12) Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 7/95);
НАПОМЕНА – не може се применити у потпуности и доноси се Решење о финансирању

Инспекцијски и стручно-педагошки надзор

13) Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/12);

14) Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника („Службени гласник РС“, број 70/11)
- само за просветног саветника -

15) Правилник о обрасцу легитимације инспектора („Службени гласник РС“, број 90/13);

16) Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС““, број 30/10).