Допуна информације у вези са првим пробним завршним испитом за ученике осмог разреда који добијају додатну образовну подршку на основу ИОП-а

ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТАЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ
- директору
ПРЕДМЕТ: Допуна информације у вези са првим пробним завршним испитом за ученике осмог разреда који добијају додатну образовну подршку на основу ИОП-а
Поштована/-и,
     Први пробни завршни испит у основној школи који ће, за највећи број ученика, бити спроведен на даљину, осим у ситуацијама када ће бити коришћени ПДФ формати тестова, захтева различите врсте прилагођавања за ученике који добијају додатну образовну подршку на основу ИОП докумената.
У условима када сви ученици уче од куће:
 – За ученике који имају ИОП-1, без обзира да ли се планира онлајн тестирање или решавање тестова у ПДФ формату, прилагођавања су потребна у зависности од индивидуалних потреба ученика, односно сметње. За сваког ученика који има ИОП-1, наставници, чланови тима за ИОП-1, треба да пруже или предложе ученику и родитељу/другом законском заступнику различите врсте помоћи током решавања теста, онлајн или у штампаној форми. На пример, наставник или родитељ/други законски заступник може посредовати у читању и разумевању задатака, родитељ/други законски заступник може уносити одговор уместо ученика, ученик може решавати само неке задатке, по правилу једноставније или само из појединих области или само одређеног формата питања. Ако ученик решава тест у ПДФ формату време за тестирање се може прилагодити (у више термина) или продужити, што није могуће када се ради онлајн. У сваком случају, начин прилагођавања се одређује посебно за сваког ученика са ИОП-1. Не постоје универзална упутства за прилагођавање пробног завршног испита, јер је сваки ИОП-1 аутентичан документ који захтева да наставници предложе потребне врсте подршке ученику и родитељу/другом законском заступнику при прилагођавању услова за тестирање или током израде теста. Такође, тим за ИОП-1 може донети стручну процену о томе да за одређене ученике не би било целисходно да се у овом тренутку спроведе пробно тестирање.
За ученике који имају ИОП-2 потребно је да тим за ИОП-2 размотри да ли постоје могућности да ученик учествује у пробном тестирању чији је носилац установа (зависи од укупних капацитета ученика и њихових породица) и да, ако постоје услови, предложи начин пробне провере савладаности исхода који су постављени у ИОП-2 документу. То значи да, као и у редовним условима, ученици који имају ИОП-2 могу да решавају посебан пробни тест који се за њих припрема у односу на циљеве и исходе ИОП-2 документа. Такође, тим за ИОП-2 може донети стручну процену о томе да за одређене ученике не би било целисходно да се у овом тренутку спроведе пробно тестирање.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
С поштовањем,

Миленко Николић

    ШУ Ужице
Видовданска 34
  31000 Ужице
тел.031/513-092