Школска документа

Статут 2018.

Годишњи план рада школе 2021/2022.

Годишњи извештај рада школе 2020/2021.

Развојни план Дома 2021/2024.

Годишњи извештај рада Дома 2020/2021.

Годишњи план рада Дома 2021/2022.

Летопис школе 2021/2022.

Школски развојни план

Тимови, већа, активи

Правила понашања у установи

Правилник о поступку израде финансијског плана

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду наставничког већа

Пословник о раду Савета родитеља школе

Правилник о васпитно -дисциплинској одговорности ученика

Правилник о канцеларијском пословању

Правилник о коришћењу службеног мобилног телефона

Правилник о начину примене, састављања и подношења финансијског извештаја

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о организацији и систематизацији послова у основној школи

Правилник о поклонима запослених

Модел правилника о набавкама