Школска документа

Статут

Статут- анекс 1

Статут- анекс 2

Годишњи план рада школе 2023/2024.

Годишњи извештај рада школе 2022/2023.

Развојни план Дома 2021/2024.

Годишњи извештај рада Дома 2022/2023.

Годишњи план рада Дома 2023/2024.

Летопис школе 2022/2023.

Школски развојни план 2020-2025.

Тимови-већа-активи

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Решење o именовању лица за за заштиту података о личности

Правилник о заштити података о личности

Правила понашања у установи

Посебан колективни уговор- правилник о раду

Правилник о поступку израде финансијског плана

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду наставничког већа

Пословник о раду Савета родитеља школе

Правилник о васпитно -дисциплинској одговорности ученика

Правилник о канцеларијском пословању

Правилник о коришћењу службеног мобилног телефона

Правилник о начину примене, састављања и подношења финансијског извештаја

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о поклонима запослених

Модел правилника о набавкама

Предшколски програм 2019-2024

Школски програм први разред

Школски програм други разред

Школски програм трећи разред

Школски програм четврти разред

Школски програм пети разред

Школски програм шести разред

Школски програм седми разред

Школски програм осми разред

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја